Algemene voorwaarden & Privacyregels

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten van de website www.jongerenplaneet.be , evenals van alle informatie en materiaal die erop beschikbaar zijn (hierna: de "Website"), die www.jongerenplaneet.be (hierna: "Jongerenplaneet") ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

Artikel 1. Website
Het gebruik van de Website geeft u de hoedanigheid van gebruiker ervan en houdt de algehele aanvaarding in van ieder en elke van de voorwaarden vervat in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door Jongerenplaneet op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website. Bijgevolg dient de gebruiker onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien deze intussen gewijzigd kunnen zijn.
(Het gebruik van bepaalde aan de gebruikers op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bepaalde bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.)

Om gebruik te maken van de verleende diensten van de Website dienen minderjarige gebruikers vooraf de toestemming van hun ouders, leraars of wettelijke vertegenwoordigers te hebben bekomen. De volledige verantwoordelijkheid bij het bepalen tot welke websites en inhoud ervan de minderjarigen zich toegang mag verschaffen ligt bij de meerderjarigen aan wiens zorg ze zijn toevertrouwd.

Artikel 2. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens
Jongerenplaneet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2.1. Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie die u verstrekt via onze website of andere contactkanalen.

Artikel 2.2. Verzamelen van persoonsgegevens
Jongerenplaneet verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, zoals de deelname aan een wedstrijd, enquête of activiteit van Jongerenplaneet, het inschrijven op een nieuwsbrief en de contactname via een contactformulier of e-mail. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Artikel 2.3. Cookies
Jongerenplaneet maakt geen gebruik van ‘cookies’.

Artikel 2.4. Wedstrijden
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld in functie van een wedstrijd. Deze gegevens, met uitzondering van uw mailadres, worden gebruikt enkel en alleen in functie van de wedstrijd zelf. Na afloop van een wedstrijd worden deze persoonsgegevens gewist, met uitzondering van de winnaars van een wedstrijd. De gegevens van winnaars zullen in het kader van de wedstrijd niet langer dan 24 maanden worden bewaard.
Door het deelnemen aan een wedstrijd geeft u toestemming om berichten van Jongerenplaneet te ontvangen waarin een nieuwe wedstrijd is opgenomen. Indien u dit niet wenst, kunt u zich bij elke nieuwe communicatie hiervoor onmiddellijk uitschrijven.

Indien er geen wedstrijdreglement vermeld wordt bij een wedstrijd, is dit algemeen wedstrijdreglement van toepassing:
* Per domicilieadres wordt enkel het eerste volledig ingevuld wedstrijdformulier als geldig beschouwd.
* Bij meerdere juiste antwoorden, is het antwoord op de schiftingsvraag bepalend om de winnaar aan te duiden.
* Winnaars ontvangen hun prijs per post tenzij anders vermeld.

Artikel 2.5. Inzage en correctie van gegevens
Jongerenplaneet zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, sturen naar het volgende adres:
Jongerenplaneet
p.a. Dooistraat 66
3590 Diepenbeek

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be.

Artikel 2.6. Doorgeven van persoonsgegevens
Jongerenplaneet gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen buiten Jongerenplaneet, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. aflevering van prijs voor een wedstrijd enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 2.6. Gegevensbeveiliging
Jongerenplaneet neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Jongerenplaneet verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Artikel 2.7. Minderjarigen
Jongerenplaneet let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Jongerenplaneet zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
Jongerenplaneet moedigt minderjarigen aan, indien zij één van onze websites bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.

Artikel 3. Inhoud Website
De informatie op deze Website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor informatieve doeleinden. Jongerenplaneet zal alles in het werk stellen om op regelmatige wijze de informatie die op de Website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. Jongerenplaneet kan echter niet de juistheid of de rechtsgeldigheid garanderen van de informatie die zich op de Website bevindt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid die invloed heeft op de inhoud van de Website.
Jongerenplaneet biedt evenmin enige garantie omtrent de geschiktheid van de informatie in de documenten en materialen, in welke vorm dan ook of voor welk doel dan ook. Alle documenten, informatie en materialen worden in de huidige toestand geleverd, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, het eigendomsrecht of de wettigheid/rechtsgeldigheid.
Jongerenplaneet garandeert de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website niet, noch van de aangeboden diensten op de Website. Eveneens controleert of garandeert Jongerenplaneet niet dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem. Jongerenplaneet staat niet in voor de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud beschikbaar op de Website.
In de hypothese dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de Website, om welke reden dan ook, verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Jongerenplaneet zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd via een kredietkaart. Indien de prijs werd gedebiteerd, zal Jongerenplaneet het gedebiteerde bedrag crediteren op de rekening van de kredietkaart. Wanneer het product dat door Jongerenplaneet werd verzonden niet overeenstemt met de beschrijving op de Website, kan de klant enkel het product terugzenden aan Jongerenplaneet en hiervoor terugbetaling vragen.
Niet alle diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden.

Artikel 4. Aansprakelijkheidsbeperking
Jongerenplaneet biedt geen garantie omtrent het functioneren van de Website en kan, onverminderd toepasselijke normen, niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik dat van de Website wordt gemaakt noch voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Website, en meer algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de site en/of elke site van derden. De aansprakelijkheid van Jongerenplaneet kan in het bijzonder niet worden ingeroepen bij gehele of gedeeltelijke piraterij of niet-toegelaten toegang van de Website en de schade die deze piraterij kan berokkenen.
Jongerenplaneet behoudt zich het recht voor om, als zij dat wenst, de Website te wijzigen, tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. Jongerenplaneet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geen enkele wijziging, onderbreking of schorsing van de site.

Artikel 5. Gebruik van de Website
Alle gebruikers die zich toegang verschaffen tot de Website verplichten zich ertoe deze conform de wet en onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, en in overeenstemming met de moraal, de goede zeden en de openbare orde.
Daarom zullen de gebruikers geen gebruik mogen maken van de diensten of inhouden (zoals, zonder dat deze opsomming volledig is: teksten, foto's, grafieken, tekeningen, iconen, software, links, klank, audiovisuele inhoud etc., evenals van het grafisch ontwerp en de broncodes) beschikbaar op de Website met een doel dat onwettig, verboden, immoreel of tegen de goede zeden of openbare orde ingaat, of zonder dat dit gebruik de gelijk welke rechten van gelijk welke derde kan schade. De gebruikers zullen zich onthouden inhouden te bekomen of proberen te bekomen door het gebruik van andere middelen of procedures dan deze die hiertoe ter beschikking gesteld zijn of aangeduid zijn op de Website.

Artikel 6. Links
Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. De installatie van deze links heeft als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie, inhouden en diensten beschikbaar op Internet te vergemakkelijken.
Jongerenplaneet oefent geen enkele controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie, materiaal of inhouden die erop zijn te vinden zijn, hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut, en wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de links die deze websites naar andere websites leggen.
Het feit dat een link wordt gecreëerd naar de website van een derde betekent niet dat Jongerenplaneet enige goedkeuring of garantie verleent met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die op de website van derden kan worden gevonden of enige andere kwaliteitsgarantie en impliceert evenmin enige samenwerking tussen Jongerenplaneet en de verantwoordelijken van deze websites.

Sites die niet tot Jongerenplaneet behoren, kunnen vrij linken naar de homepagina van Jongerenplaneet en subsites. De links vermelden telkens de naam van de originele webpagina.
Steeds wordt de gebruiker direct naar de Jongerenplaneet Website gelinkt. Jongerenplaneet staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Niettemin kunnen de pagina's steeds geopend worden in een nieuw venster.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Website gebruikte illustraties, logo’s, tekeningen, beelden, geluiden en ander materiaal worden door het auteursrecht beschermd. Alle handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn of kunnen de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de geciteerde merken, handelsmerken en/of bijzondere merktekens.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de Website, creatie van links naar de Website, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen.
Deze Website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële, en niet-politieke doeleinden.

Artikel 8. Promoties
Alle promoties die op de Website worden aangeboden, worden voorgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en diensten. Alle aangeboden promoties kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 9. Duur en beëindiging
Het verlenen van toegang tot de Website en van de verdere diensten is, in principe, van onbepaalde duur. Jongerenplaneet kan niettemin op elk moment de toegang tot de Website beëindigen of opschorten en/of van enige diensten die hierop aangeboden worden.

Artikel 10. Informatie
Jongerenplaneet maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op materiaal dat u aan Jongerenplaneet per e-mail of op andere wijze meedeelt, zoals er zijn vragen, opmerkingen, suggesties.
Door de mededeling openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, te verzenden, geeft u Jongerenplaneet het recht uw inzending te gebruiken in verband met haar activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om uw uiting te publiceren, verspreiden, kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, wijzigen, alsmede uw naam bekend te maken in verband met uw inzending. Jongerenplaneet behoudt zich het recht voor om uw mededelingen al of niet op de Website te publiceren, ze te wijzigen, aan te passen, of te vertalen in om het even welke taal, ze on line te bewaren of ze op elk moment te wissen, zonder u vooraf in kennis te stellen. Ideeën, concepten, know how, vervat in dergelijke mededelingen kunnen eveneens door Jongerenplaneet aangewend worden voor enig doel, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van specifieke producten en diensten. Voor het gebruik van de teksten die u ons heeft overgemaakt, zoals hier bepaald, krijgt u geen recht op het ontvangen van een vergoeding.
Door uw opmerkingen openbaar te maken, te uploaden, in te voeren, of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot deze opmerkingen bezit, dan wel dat u deze anderszins beheerst, zoals die hierin beschreven zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn om uitingen openbaar te maken, weer te geven, te uploaden, in te voeren of in te dienen.
Jongerenplaneet ziet er evenwel op toe dat uw privacy niet geschonden wordt bij persoonlijke vragen die gesteld worden in de rubriek ‘Vraagbaak’, en zal de gegevens die via ‘Vraagbaak’ aan Jongerenplaneet worden doorgegeven niet vrijgeven via de Website, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Artikel 11. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid
De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door de toepasselijke Belgische Wetgeving. De rechtbanken van Hasselt zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande.

Artikel 12. Vrijwaring van de rechten van Jongerenplaneet
Jongerenplaneet zal haar rechten op elk ogenblik vrijwaren via alle wettelijke middelen binnen haar bereik en zal niet aarzelen de gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen in te stellen die daartoe passend zijn.

Artikel 13. Verantwoordelijke Website
De verantwoordelijke van de Website is
Jongerenplaneet
Dooistraat 66
3590 Diepenbeek
E-mail: info[at]jongerenplaneet[dot]be

Artikel 14. Copyrightinformatie
Copyright © Jongerenplaneet
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.